• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động Thanh tra

Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2019
Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả của hoạt động pháp chế, giúp cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động công tác của đơn vị. Đồng thời triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2019, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong...
Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo các phòng, đơn vị; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức trong việc chấp hành Nội quy, Quy chế của cơ quan và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tinh thần gương mẫu, nhấ...
Nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong các nguyên tắc quản lý tài chính, quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý mua sắm, sử dụng tài sản công; xác định trách nhiệm của Lãnh đạo Văn phòng Sở trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cô...
Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh; tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế...
Thực hiện Kế hoạch số 3877/KH-BCĐLNVSATTP ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai Thanh kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019, Sở Công Thương đã chủ động phối hợp tham gia Đoàn liên ngành vệ sinh an ...