• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng ủy Sở Công Thương thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy
Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chương trình số 25-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Chương trình 25-CTr/TU); ng...
Tiếp thu tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 18 tháng 01 năm 2021), Sở Công Thương đã quan tâm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1). Xây dựng Đ...
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, thời gian qua Sở Công Thương ban hành các văn bản để triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong toàn đội ngũ công chứ...
Chiều ngày 04/11/2022, Chi bộ Nghiệp Vụ - Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch số 238-KH/ĐU ngày 22/8/2022 của Đảng ủy Sở Công thương về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời đây cũng là chi bộ tổ chứ...
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2022, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả: ...
Giai đoạn 2019-2022, Sở Công Thương thường xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân b...
Ngày 29/8/2022, đồng chí Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai, báo cáo Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng ủy Sở Công Thương....
Ngày 17/5/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Bến Tre tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. ...
Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Sở Công Thương báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ với những kết quả đạt được cụ thể như sau: ...
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức buổi triển khai, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng tham dự theo Kế hoạch số 194-KH/ĐU ngày 07/3/2022 của Đảng ủy ...
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp giữa tập thể Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Sở Công Thương  đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác ph...
Nhằm quán triệt trong công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chỉ thị 01); và ý kiến ch...
Qua 01 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác Công đoàn, năm 2021, hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Công Thương đã đạt được một số kết quả: ...
Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan – ...
Sở Công Thương Bến Tre ban hành Kế hoạch 2103/KH-SCT về phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Sở Công Thương giai đoạn 2021 – 2025; ...
Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 748/NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. ...
(Chinhphu.vn) - Sáng 10/6, tại phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử quốc gia (Hội đồng), với 100% thành viên có mặt, Hội đồng đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.   ...
Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có báo cáo nhanh tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước tính đến 22 giờ ngày 23-5-2021.     ...
BDK - Nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các công việc trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là trong bối cảnh tập trung cao cho công tác phòng chố...
Từ ngày 05/5 đến ngày 12/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức cho các vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV kết hợp với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử ở 03 đơn vị bầu cử Quốc hội, đã tổ chức được 36 cuộc (mỗi đơn ...
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh có 13 ứng cử viên với 3 đơn vị bầu cử ĐBQH. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH.   ...