• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyên mục Kinh tế Công Thương 14/8/2020 "Ngành Công Thương nổ lực hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh và hạn mặn".

Chuyên mục Kinh tế Công Thương 14/8/2020 "Ngành Công Thương nổ lực hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh và hạn mặn".

(Cập nhật: 21/08/2020)