• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Báo cáo hoạt động của ngành

Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN: Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 đạt 22.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), giảm 7,69% so cùng kỳ (tương đương giảm 1.850 tỷ đồng) và đạt 58,42% kế hoạch. Trong kỳ, có 44 doanh nghiệp, 69 cơ sở đăng ký phát triển mới với ngành nghề chủ yếu...
Trong tháng 7/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.980 tỷ đồng, giảm 1,32% so tháng trước, tăng 1% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước đạt 19.180 tỷ đồng, tăng 7,...
Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Công Thương đề ra những nội dung trọng tâm, trọng điểm tập trung triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 20...
Triển khai chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - sáng tạo” theo Nghị quyết Tỉnh ủy; căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Chương trình hành động của UBND tỉnh, Quyết định của Bộ Công Thương, ...
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 16.500 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,59% so cùng kỳ (tương đương tăng 1.580 tỷ đồng) và đạt 43,42% kế ...
ngành Công Thương tỉnh Bến Tre trong tháng 5/2021 thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước đạt 3.010 tỷ đồng, tăng 4,15% so tháng trước, tăng 10,26% so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 13.480 tỷ đồng, tăng 9,73% so cùng kỳ và đạt 35,...
Trong tháng 4/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.970 tỷ đồng, tăng 4,58% so tháng trước, tăng 10,41% so cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng ước đạt 11.170 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng quý I/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) ước thực hiện quý I/2021 đạt 8.200 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,81% so cùng kỳ (tương đương tăng 800 tỷ đồng) và đạt 21,58% kế hoạch. ...
Trong tháng 02/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.805 tỷ đồng, giảm 11,23% so tháng trước, tăng 1,26% so cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng ước đạt 5.965 tỷ đồng, tăn...
Trong tháng 01/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.160 tỷ đồng, giảm 0,63% so tháng trước, tăng 22,39% so cùng kỳ và đạt 8,32% kế hoạch. Trong đó, doanh ngh...
Trong năm 2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước thực hiện đạt 33.600 tỷ đồng, tăng 8,57% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.652 tỷ đồng), đạt 100,3% kế hoạch ;trong đó: doanh nghiệp trong nước đạt 18.11...
Trong tháng 11/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 3,23% so tháng trước, tăng 7,02% so cùng kỳ; trong đó, doanh nghiệp trong nước thán...
Trong tháng 10/2020, ngành Công Thương của tỉnh thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 3,28% so tháng trước, tăng 9,41% so cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp trong nước tháng 10 ước...
Trong 9 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre đã thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 24.300 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 9,6% so cùng kỳ (tương đương tăng 2.133 tỷ đồng) và đạt 72,54% kế hoạch.Trong đó: Doan...
Trong tháng 8/2020, ngành Công Thương của tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 2,71% so tháng trước, tăng 4,84% so cùng kỳ; Lũy kế 8 tháng ước đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 8,88% so cùng kỳ và đạt 62,39% kế hoạ...
Trong tháng 7/2020, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010): Ước thực hiện tháng 7 đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 7,42% so tháng trước, tăng 11,82% so cùng kỳ; Lũy kế 7 tháng ước đạt 17.910 tỷ đồng, tăng 5,82% so cùng kỳ và đạt 53,46% k...
Hạn mặn và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương trong quý I/2020: đã làm giải thể 04 doanh nghiệp, tạm ngưng hoạt động 18 doanh nghiệp, chủ yếu gồm các ngành nghề: may mặc, dừa (chỉ, dừa trái, sơ chế,…), đóng tàu,… (nguồn: Số liệu của S...
Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Công Thương của tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu như: 14.870 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 5,32% so cùng kỳ (tương đương tăng 751 tỷ đồng) và đạt 44,39% kế hoạch.   ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 4 đạt 2.770 tỷ đồng, tăng 1,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng đạt 9.320 tỷ đồng, tăng 5,64% so cùng kỳ và đạt 27,82% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ, có 06 sản phẩm chủ yếu có tăng trưởng, tăng mạnh nhất là giấy Kraft tăng hơn 4 lần, nước cốt dừa 15,8%, b...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 5.407 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ và đạt 16,14% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, chiếm 47,79%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:1.475 tỷ đồng, chiếm ...
Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 02 đạt 2.825 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ; lũy kế ước đạt 5.407 tỷ đồng, tăng 8,08% so cùng kỳ và đạt 16,14% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước thực hiện 1.350 tỷ đồng, chiếm 47,79%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:1.475 tỷ đồng, chiếm ...